สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards ประจำปี 2018

 

โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards

(หมดเขตสมัคร 31 ก.ค.นี้)

 

 

 

รางวัลสำหรับการประกวด แบ่งเป็น 2 ด้านคือ
- ด้านที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านสังคม/ชุมชน
- ด้านที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ
ดูตัวอย่างผลงานที่เคยได้รับรางวัลได้ทาง http://www.7innovationawards.com/award

 

เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterที่สำคัญและจำเป็นในการนำเสนอ
1. ใบสมัคร ควรกรอกเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterให้ครบถ้วนและเป็นประโยชน์ต่อผลงานมากที่สุด
2. ชิ้นผลงาน และไฟล์นำเสนอผลงาน จะได้รับในช่วงการชี้แจงการประกวด
3. ยอดเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master และหลักฐานต่างๆ เพื่อสนับสนุนเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterในผลงาน เช่น ภาพประกอบ, ใบประกาศ, ใบรับรองต่างๆ, เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterรับรองหรือคำยืนยันจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ควรเตรียมเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterย้อนหลังก่อนการนำเสนอ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน)
สำหรับเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterที่จัดเตรียม ควรจะสอดคล้องและตอบเกณฑ์ประเมินผลงาน
**เกณฑ์การประเมินผลงาน Download ได้ทาง

***เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterเกี่ยวกับผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะถูกเก็บเป็นความลับทางการค้า รายละเอียดด้านเทคนิค และข้อสัญญาการค้า/เทคนิค/ข้อสัญญา โดยจะเปิดเผยเฉพาะกับทีมงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทดสอบ หรือการทดลองหรือการวัดผล และคณะกรรมการซึ่งได้ลงนามหนังสือปกปิดความลับเท่านั้น**

 

 


ขั้นตอนการประกวด
การประกวดจะเริ่มประมาณเดือน ก.ย. 2560 โดยมีขั้นตอนคร่าวๆ ดังนี้

1. การชี้แจงการประกวด : จะมีการเรียนเชิญผู้ประกอบการเข้ามาฟังคำชี้แจงเรื่องของการประกวด แต่ละผลงานจะได้รับ form การนำเสนอ(ในรูปแบบของ Powerpoint) เพื่อนำไปทำเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterการนำเสนอ (นำเสนอผลงานละ 10-12 นาทีโดยประมาณ)

2. Coaching / แนะนำการนำเสนอ : ทีมงานศูนย์นวัตกรรมจะทำการนัดหมายแต่ละผลงาน ให้พบกับ อาจารย์ หรือโค้ช แนะนำเรื่องของการนำเสนอ ก่อนที่จะเจอได้นำเสนอใน "รอบกลั่นกรอง" อาจจะนัด 2-3 ครั้ง ใช้เวลาประมาณ 90 - 120 นาที

3. นำเสนอผลงานรอบกลั่นกรอง : การนำเสนอผลงาน "รอบกลั่นกรอง" จะนำเสนอกับคณะกรรมการกลั่นกรอง ซึ่งเป็นคณะกรรมการจาก 11 องค์กร (ปลาย ก.ย. - ต.ค.) เพื่อคณะกรรมการกลั่นกรองคัดเลือกผลงานเข้าสู่รอบตัดสิน

4. นำเสนอผลงานรอบตัดสิน: การนำเสนอผลงาน "รอบตัดสิน" จะนำเสนอกับคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งเป็นคณะกรรมการจาก 11 องค์กร (ต.ค.-พ.ย.) เพื่อคณะกรรมการตัดสิน พิจารณาผลงาน และตัดสินโดยให้คะแนนตามเกณฑ์การประกวด

5. การประกาศผลรางวัล จะจัดเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterเดือนมีนาคม 2561  :: ภายหลังการรับรางวัล ::

6. การติดตามผลลัพธ์ : โครงการจะมีการสอบถามยอดเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterที่เกิดเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterจริง หรือเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterอื่นๆ ที่เกิดเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterภายหลังจากการประกวด เช่นการต่อยอด หรือขยายผลของผลงาน เพื่อวัดผลสำเร็จต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ทางโครงการประกวดมีผู้เชี่ยวชาญ และโครงการต่างๆ จากองค์กร 11 องค์กรคู่ความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ ที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาบางประการ หรือช่วยพัฒนาผลงานขยายผลต่ออยอดนวัตกรรม รวมถึงช่วยขยายตลาด ให้กับผลงานต่างๆ และผู้ประกอบการอีกด้วย จึงมีความจำเป็นที่จะขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการในการให้เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterจริงดังกล่าว
ทั้งนี้ ทางทีมงานจะถือเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterเป็นความลับ สงวนเฉพาะผู้เกี่ยวข้องภายในโครงการเท่านั้น และจะขออนุญาตจากผู้ประกอบการหรือเจ้าของผลงานก่อนจะเปิดเผยเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterใดๆ

7. การขยายผลโครงการ : ทางโครงการประกวดมีผู้เชี่ยวชาญ และโครงการต่างๆ จากองค์กร 11 องค์กรคู่ความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ ที่สามารถช่วยพัฒนาผลงานขยายผลต่ออยอดนวัตกรรม รวมถึงช่วยขยายตลาด ให้กับผลงานต่างๆ และผู้ประกอบการ เช่น การออกบูธ(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือเสียค่าใช้จ่ายบางกรณี), การเข้าร่วมการอบรมหรือสัมมนาต่างๆ, เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ, การต่อยอดนวัตกรรมร่วมกับองค์กรคู่ความร่วมมือ หรือผู้ประกอบการอื่นๆ ภายในโครงการ ซึ่งทีมงานจะประชาสัมพันธ์กับผู้ประกอบการเป็นกรณีไป


สำหรับเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterการประกวดเพิ่มเติม สามารถศึกษาได้จาก

 

 

Tuesday the 2nd. Custom text here

เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master : http://doublecin.com
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.