รางวัลเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterดีเด่น ปี 2560

 

ตามที่กระทรวงเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterได้ดำเนินการคัดเลือกเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterดีเด่นมาตั้งแต่ปี 2524 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติ เป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศ สมควรเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบการเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterทั่วไป

 

 

ปี 2560 สำนักพัฒนาการจัดการเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master กรมส่งเสริมเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการคัดเลือกเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterดีเด่น ประเภทการบริหารเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterขนาดกลางและขนาดย่อม ในการนี้ สำนักพัฒนาการจัดการเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterขอเชิญท่านพิจารณาเสนอชื่อเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterของท่านสมัครเข้ารับการคัดเลือกเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterดีเด่น หากท่านต้องการเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถศึกษาเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterเพิ่มเติมและเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterแบบฟอร์มต่างๆ ประกอบการสมัคร ได้ที่ https://goo.gl/bNUzxw หรือ www.industry.go.th หรือ www.dip.go.th หรือตามเอกสารแนบอีเมลฉบัเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterี้

ทั้งนี้ ท่านสามารถส่งเฉพาะใบสมัคร (ตามเอกสารแนบ 2) เพื่อยืนยันการสมัครในเบื้องต้น ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 เมษายน 2560 ซึ่งท่านจะได้รับสิทธิเข้าร่วมอบรมการเขียนเล่มรายงาน (โดยเจ้าหน้าที่จะประสานงานกับท่านเพื่อนัดอบรมการเขียนเล่มรายงาน กำหนดจัดอบรมวันที่ 7 เมษายน 2560) แต่หากสมัครหลังจากวันที่ 4 - 28 เมษายน 2560 ท่านจะต้องจัดส่งทั้งใบสมัครและเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์จำนวน 10 เล่ม พร้อม CD เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master ไปที่ฝ่ายเลขานุการฯ หากมีข้อสงสัยสามารถเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterสอบถามได้ที่ฝ่ายเลขานุการฯ ส่วนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สำนักพัฒนาการจัดการเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master

1.นายเทวนันทน์ ทองหยาด เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master 0-2202-4534 , 089-135-1543 โทรสาร 0-2354-0380 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2.น.ส.มันทนา สำเร็จประสงค์ เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master 0-2202-4534 , 089-696-6624 โทรสาร 0-2354-0380 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Tuesday the 2nd. Custom text here

เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master : http://doublecin.com
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.