เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterด่วน!! กองทุนเพื่อ SMEs

 

กองทุนเพื่อ SMEs 2,000 ล้านบาท ปลอดดอกเบี้ย ภายใต้ โครงการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วงเงิน 2,000 ล้านบาท

 

 

 โครงการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วงเงิน 2,000 ล้านบาท

 ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

 • เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ กิจการยังสามารถดำเนินเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterต่อไปได้ หรืออยู่ในวิสัยที่จะฟื้นฟูกิจการได้
 • เคยเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ แต่ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้ว
 • ยังไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้    แต่ได้มีการปรับสัญญาชำระหนี้
 • ยังไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ แต่ชำระหนี้ไม่สม่ำเสมอ เพราะประสบภาวะสภาพคล่องตึงตัว
 • มีปัญหาทางการเงินอื่น ๆ ตามที่คณะอนุกรรมการฟื้นฟูกิจการกำหนด
 • ผู้ประกอบการที่ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 และศาลได้รับคำร้องขอไว้พิจารณาแล้ว

ผู้ประกอบการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

 1. เป็นผู้ประกอบการที่ได้เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterทะเบียนไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
 2. กรณีเป็นบุคคลธรรมดาต้องมีสัญชาติไทยและต้องจดทะเบียนพาณิชย์หรือจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง หากเป็นการประกอบเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterที่มีเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterเฉพาะกำหนดไว้
 3. กรณีเป็นนิติบุคคลต้องมีจำนวนหุ้นที่มีบุคคลสัญญาไทยถืออยู่เกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว ทั้งหมด
 4. เป็นผู้ประกอบการที่ผ่านการวินิจฉัยเชิงลึกในโครงการปรับแผนเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs ของสำนักงาน หรือหน่วยร่วมที่ดำเนินโครงการดังกล่าวให้แก่สำนักงาน หรือเป็นผู้ประกอบการที่ศูนย์ช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs Rescue Center) ของกระทรวงเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterวินิจฉัยว่า กิจการมีศักยภาพสามารถดำเนินการ การต่อไปได้ หรือเป็นผู้ประกอบการที่ศาลได้รับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2559) ไว้พิจารณาแล้ว
 5. ไม่เคยได้รับเงินกู้ในโครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อม เว้นแต่เป็นกิจการที่อยู่ในประเภทเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterที่รัฐบาลให้การ สนับสนุนและมีความจำเป็นต้องการเงินทุนเพิ่มเพื่อการฟื้นฟูกิจการอย่างยั่งยืน
 6. ไม่ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือเป็นบุคคลล้มละลาย
 7. ไม่ดำเนินกิจการที่ขัดต่อเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterหรือศีลธรรมอันดี
 8. ไม่อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนหรือตัดสิทธิการได้รับความช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือการสนับสนุนจากเงินกองทุน
 9. มีคุณสมบัติหรือไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะอนุกรรมการฟื้นฟูกิจการกำหนด

วิธีการ เงินอุดหนุน/การร่วมทุน

การอุดหนุน

 1. ให้เงินอุดหนุนโดยมีเงื่อนไขที่ต้องชำระคืน ซึ่งการพิจารณาระยะเวลาที่ต้องชำระคืนให้พิจารณาจากกระแสเงินสดของ กิจการว่ามีเพียงพอที่จะชำระคืนเมื่อใด รวมตลอดถึงระยะเวลาปลอดการชำระเงินต้นคืน ทั้งนี้โดยให้คณะทำงานกลั่นกรองพิจารณาตามความเหมาะสมกับสถานะของกิจการ
 2. ให้เงินอุดหนุนรายละไม่เกิน 1.00 ล้านบาท * เว้นแต่คณะทำงานกลั่นกรองพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้การอุดหนุนเกิน กว่านี้ * ให้เสนอคณะอนุกรรมการฟื้นฟูกิจการให้ความเห็นชอบ ** ระยะเวลาการชำระหนี้คืน................ ปี ระยะเวลาปลอดเงินต้น.............. ปี
 3. ต้องเป็นผู้ประกอบการที่ยังดำเนินกิจการอยู่ โดยทำสัญญากับสำนักงานในการรับเงินอุดหนุน และในกรณี ผู้ประกอบการไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้โดยสุจริต สำนักงานอาจผ่อนปรนเงื่อนไขของ (1) ได้ตามความเหมาะสม
 4. ผู้ประกอบการจะนำเงินอุดหนุนไปชำระหนี้เดิมมิได้
 5. ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องรายงานผลการดำเนินกิจการหลังจากรับเงินอุดหนุน ตามระยะเวลาตามแบบที่สำนักงาน กำหนด
 6. ผู้ประกอบการต้องยื่นคำขอรับเงินอุดหนุน พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่สำนักงานกำหนด

** ในกรณีผู้ประกอบการสามารถฟื้นฟูกิจการได้ สามารถยื่นความประสงค์ขอแปลงเงินอุดหนุนเป็นร่วมทุนได้ในราคาตามมูลค่า ตามบัญชี (Book Value)

การร่วมทุน

 1. สำนักงานอาจเข้าร่วมทุนในกิจการของผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลเฉพาะเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterจำกัดโดยเข้าร่วมในรูปแบบของการเข้าถือหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามัญ จากการเพิ่มทุนของเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterหรือโดยการแปลงเงินอุดหนุนเป็นทุน
 2. วงเงินที่จะเข้าร่วมลงทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท เว้นแต่คณะทำงานกลั่นกรองพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้าร่วมทุนเกินกว่านี้ ให้เสนอคณะอนุกรรมการฟื้นฟูกิจการให้ความเห็นชอบ
 3. ในกรณีเข้าถือหุ้นบุริมสิทธิ สำนักงานจะเข้าร่วมทุนในราคาที่ตราไว้ (Par Value) ของกิจการนั้น หรือราคามูลค่าตาม บัญชี (Book Value) เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterของกิจการ แล้วแต่คณะทำงานกลั่นกรองจะพิจารณา
 4. ในกรณีเข้าถือหุ้นสามัญ ให้ดำเนินการในลักษณะเดียวกับหุ้นบุริมสิทธิ และสำนักงานไม่จำต้องเข้าร่วมเป็นกรรมการ เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master
 5. ในกรณีผู้ประกอบการที่ได้รับเงินอุดหนุนโดยมีเงื่อนไขที่ผ่อนปรนแล้ว สามารถยื่นความประสงค์ขอแปลงเงินอุดหนุน เป็นส่วนทุน (หุ้นบุริมสิทธิ หรือหุ้นสามัญ) ได้ในราคาตามมูลค่าตามบัญชี (Book Value) เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterของกิจการ หรือราคา ที่คณะทำงานกลั่นกรองเห็นสมควร


ระยะเวลาการร่วมทุน รวมทั้งเงื่อนไขการถอนการร่วมทุน (Exit) หรือการเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterหุ้นของสำนักงานคืนผู้ถือหุ้นเดิม หรือเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterให้ผู้ถือ หุ้นรายใหม่ ในราคาที่ตราไว้ (Par Value) ของกิจการ หรือมูลค่าตามบัญชี (Book Value) หรือราคาอื่นใด ให้เป็นไปตาม ข้อตกลงของสำนักงานกับผู้ประกอบการ โดยให้ทำสัญญา แบบของสัญญาร่วมทุนเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด

 

 

 

เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterหลักเกณฑ์การเข้าร่วม

 

Tuesday the 2nd. Custom text here

เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master : http://doublecin.com
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.