สรุปผลงาน Productivity On Tour จังหวัดลำพูน


 

เมื่อวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2556 สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterการผลิต (SMI) ภายใต้สภาเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterแห่งเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master ร่วมกับ ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจและเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master ธนาคารไทยพาณิชย์ (EIC) จัดสัมมนา Productivity on tour “โตอย่างมั่นใจ ไปด้วยกัน ไปได้ไกล กับผลิตผลที่ยั่งยืน” ณ ห้องประชุมสำนักงาน นิคมเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterภาคเหนือ จ. ลำพูน โดยมี คุณพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterแห่งเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master เป็นผู้กล่าวเปิดงาน  คุณเฉลิมพล แพร่-วัฒนะกุล ผู้จัดการภาค เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterขนาดย่อม ภาคกลางและเหนือ กลุ่มลูกค้าเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวต้อนรับลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ และคุณนิวัฒน์ ตันติเกียรติ ประธานสภาเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterจังหวัดลำพูน กล่าวต้อนรับคณะผู้จัดงาน

วัตถุประสงค์การจัดสัมมนาในครั้งนี้เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการSMEs ถึงแนวทางและประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต  (Productivity) ให้สามารถลดต้นทุนการผลิตภายในองค์กร และรับฟังเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master ประเด็นปัญหาของสมชิก SMEs ในระดับภูมิภาคเพื่อนำไปสู่แนวทางในการแก้ไขปัญหาและเป็นเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterพื้นฐานในการจัดทำเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterต่างๆ ร่วมกับสมาชิก SMEs

งานสัมมนาในครั้งนี้มีผู้ประกอบการที่อยู่ในภาคการผลิต และบริการ ในจังหวัดลำพูนเข้าร่วมงานจำนวน 60 คน

 

                  เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master

              จังหวัดลำพูน เป็นจังหวัดที่มีโรงงานเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master กระจายอยู่ทุกพื้นที่ของแต่ละอำเภอ โดยส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองลำพูน รองลงมา คือ อำเภอป่าซาง และอำเภอแม่ทา โดยทั้ง 3 อำเภอมีอาณาเขตเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterกัน และมีปัจจัยด้านวัตถุดิบในด้านการผลิต ด้านแรงงาน ด้านคมนาคมขนส่ง ที่เอื้ออำนวยต่อการลงทุน การลงทุนส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในภาคเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master ที่ต้องพึ่งพาวัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นโดยเฉพาะวัตถุดิบทางด้านการเกษตร

เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterที่สำคัญ

1. เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterในภาคการเกษตร ประกอบไปด้วยเกษตรกรรม การล่าสัตว์ ป่าไม้  และการประมง ในปี 2554 ภาวะการผลิตเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterเกษตรมีการขยายตัวเพิ่มเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterจากปี 2553 คิดเป็นร้อยละ30 ส่วนใหญ่เป็นการประกอบกิจการประเภทการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และการอบพืชผลทางการเกษตร เช่น ลำไย พริก กระเทียม ซึ่งเป็นวัตถุดิบทางการเกษตรหลักของจังหวัดลำพูน 

2. เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterนอกภาคการเกษตร  ประกอบไปด้วยเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master  การเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterส่ง การเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน ฯลฯ โดยในปี 2554 ภาวะการผลิตเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterนอกภาคการเกษตรมีการขยายตัวลดลง จากปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 16  ซึ่งเป็นผลมาจาก การที่ภาคเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterมีการขยายตัวลดลงถึง ร้อยละ 49 อาจเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตในเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master (ตารางที่ 1)

 ตารางที่ 1: มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัดลำพูน

และจากเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterจำนวนโรงงานเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master ในเดือนมิถุนายน 2556 พบว่า มีจำนวนโรงงานเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterในจังหวัดลำพูน 844 โรงงาน โดยประเภทเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterที่มีจำนวนโรงงานมากที่สุด ได้แก่ เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterการเกษตร มี 337 โรงงาน มูลค่าเงินลงทุน  6,482,634,995 บาท รองลงมาคือ เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 106 โรงงาน เงินลงทุน 274,393,774 บาท  เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน 79 โรงงาน เงินลงทุน 152,124,900 บาท และเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterอโลหะ 65 โรงงาน เงินลงทุน 7,531,072,066 บาท เป็นต้น (ตารางที่ 2)

Focus Group:

  • CEO Forum การประชุมระดมสมองในครั้งนี้ ได้มีการหารือถึงประเด็นปัญหาที่เกิดเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterในจังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในกลุ่มเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterเครื่องนุ่งห่ม หัตถเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master เครื่องสำอางสมุนไพร อาหาร ยาและบริการขนส่ง โดยผู้ประกอบการดังกล่าวได้แสดงความคิดเห็นถึงปัญหาในภาคเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterของตน สรุปได้ดังนี้

1. ประสิทธิภาพการผลิต (Productivity)

1.1               ต้นทุนการผลิตสูง

ในการดำเนินเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterของผู้ประกอบการในช่วงแรกๆ ผู้ประกอบการประสบปัญหากับต้นทุนการผลิตสูงเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master และมีการแก้ปัญหาโดยนำระบบ LEAN มาปรับใช้ในกระบวนการผลิต แต่ไม่สามารถปรับปรุงได้ทุกอย่าง และยังมีศักยภาพไม่มากพอที่จะบริหารจัดการ

2. แรงงาน

2.1 การขาดแคลนแรงงาน

ผู้ประกอบการได้แจ้งว่า เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterการผลิตประสบปัญหากับการขาดแคลน

แรงงานทั้งที่มีฝีมือและไร้ฝีมือ และได้แก้ปัญหาโดยได้นำเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรมาใช้ทดแทนบางส่วน เนื่องจากต้นทุนของเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรมีราคาค่อนข้างสูง

2.2 การเคลื่อนย้ายแรงงาน

เนื่องจากขีดความสามารถของแต่ละเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterในจังหวัดลำพูนไม่เท่ากัน มีโรงงานที่อยู่นอกเขตและในเขตพื้นที่นิคมเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master ซึ่งมีบางโรงงานเป็นโรงงานขนาดใหญ่หรือเป็นของเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterต่างชาติให้ค่าจ้างและสวัสดิการที่มากกว่า ทำให้แรงงานเคลื่อนย้ายไปทำงานในเขตนิคมเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายแรงงานของเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งเป็นปัญหาหลักสำหรับโรงงานหรือเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterที่อยู่นอกนิคมเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master


2.3 การปรับเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterค่าจ้างแรงงาน 300 บาท

จากการปรับเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterค่าจ้างแรงงาน 300 บาท ได้ส่งผลกระทบต่อเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterการผลิตในจังหวัดลำพูนเป็นอย่างมาก เนื่องจากก่อนหน้าที่จะมีการปรับค่าจ้าง พนักงานที่จ้างรายวันได้รับค่าจ้างไม่ถึง 300 บาท ต่อวัน ซึ่งมีผลกระทบดังนี้

-       การปรับเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterค่าจ้างแรงงานต่อคุณภาพงาน ก่อนที่จะมีการปรับค่าจ้าง 300 บาท ในบางเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterหรือบางเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterมีการจ้างตามจำนวนชิ้นงานทำให้ได้ชิ้นงานจำนวนมากและมีคุณภาพ เมื่อปรับค่าจ้างเป็น 300 บาท ทางเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterต้องแบกรับภาระค่าจ้างเพิ่มเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master และไม่ได้งานที่มี

 

คุณภาพงาน เนื่องจากพนักงานคิดว่าไม่จำเป็นต้องทำงานตามจำนวนชิ้นงานที่กำหนด ซึ่งอย่างน้อยก็จะได้รับค่าจ้างวันละ 300 บาท

-          มีบางเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterหรือโรงงานเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterการผลิตบางแห่ง ประสบกับปัญหาต้นทุนค่าจ้างแรงงานสูงเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master ทำให้เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterมีแผนการย้ายฐานการผลิตไปผลิตในประเทศเพื่อนเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master เช่นเวียดนาม กัมพูชา

3. การขนส่ง

3.1               ต้นทุนทางด้านการขนส่งสูง

ผู้ประกอบการประสบกับปัญหาค่าขนส่งที่มีราคาสูง ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนการผลิตในภาพรวมสูงเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterด้วยเช่นกัน ผู้ประกอบการบางรายได้ใช้วัตถุดิบจากเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterแม่ที่อยู่ในกรุงเทพเพื่อมาผลิตที่ลำพูน เช่น เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterผู้ผลิตยา

4. ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการต่อภาครัฐ

4.1 นโยบายภาครัฐ

ผู้ประกอบการมีความเห็นว่า ก่อนที่รัฐบาลจะประกาศใช้นโยบายหรือมาตรการต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารการจัดการของเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterหรือเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master โดยมีความต้องการให้ภาครัฐวางแผนในระยะยาวและควรแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เตรียมความพร้อมต่อการใช้นโยบายของทางภาครัฐ

4.2  โครงการกองทุนตั้งตัวได้

สำหรับโครงการกองทุนตั้งตัวได้ ที่กำลังประชาสัมพันธ์อยู่ ทางกลุ่มผู้ประกอบการ SME จังหวัดลำพูน มีความเห็นว่ามีโอกาสน้อยมากที่โครงการจะประสบความสำเร็จ เนื่องจากเห็นว่า การที่นักศึกษาจะเขียนแผนเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterและการดำเนินเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterได้จริงๆ นั้น เป็นไปได้ยากมาก เพราะจากประสบการณ์ของผู้ประกอบการ การดำเนินเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterในช่วง 3 – 5 ปีแรก ยังไม่เข้มแข็งเท่าไรนักและไม่เกิดประโยชน์ต่อสังคม จึงอยากให้ภาครัฐพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของกองทุนใหม่อีกครั้ง

 เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterเอกสาร PDF : คลิก

Tuesday the 2nd. Custom text here

เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master : http://doublecin.com
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.