สรุปประเด็น CEO Forum-Productivity On Tour “โตอย่างมั่นใจ ไปได้ไกล กับผลผลิตที่ยั่งยืน” จ.กระบี่


 

สรุปประเด็นการประชุมระดมสมองระดับผู้บริหารนัดพิเศษ
Productivity On Tour โตอย่างมั่นใจ ไปได้ไกล กับผลผลิตที่ยั่งยืน
วันพฤหัสบดี 11 มิถุนายน 2556 
ณ ห้องไพลิน โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ จ.กระบี่
.................................................................................................................

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterการผลิต (SMI) ภายใต้สภาเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterแห่งเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master ร่วมกับ ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจและเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master ธนาคารไทยพาณิชย์ (EIC) จัดสัมมนา Productivity on tour “โตอย่างมั่นใจ ไปด้วยกัน ไปได้ไกล กับผลิตผลที่ยั่งยืน” ณ โรงแรม โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จ.กระบี่ โดยมี นายอุเทน ตัณตรีบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับ, นายเกียรติ วิมลโสภา ผู้จัดการภาคลูกค้าขนาดใหญ่ สำนักงานภาคใต้ 1 กลุ่มเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterขนาดใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความร่วมมือ และกล่าวเปิดงานโดย นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterแห่งเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master พร้อมด้วยคุณสาวัน ตัน ประธานสภาเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterจังหวัดกระบี่ ได้ร่วมแชร์ประสบการณ์ในช่วง Best Practice Sharing
วัตถุประสงค์การจัดสัมมนาในครั้งนี้เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการSMEs ถึงแนวทางและประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต (Productivity) ให้สามารถลดต้นทุนการผลิตภายในองค์กร และรับฟังเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master ประเด็นปัญหาของสมชิก SMEs ในระดับภูมิภาคเพื่อนำไปสู่แนวทางในการแก้ไขปัญหาและเป็นเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterพื้นฐานในการจัดทำเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterต่างๆร่วมกับสมาชิก SMEs
งานสัมมนาในครั้งนี้มีผู้ประกอบการที่อยู่ในภาคการผลิต และบริการ ในจังหวัดกระบี่เข้าร่วมงานจำนวนมากกว่า 100 คน

เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดกระบี่

เมื่อพิจารณาจากเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดกระบี่ (GPP) จะเห็นว่าเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterภาคเกษตรเป็นภาคเศรษฐกิจสำคัญที่สร้างรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัดเป็นอันดับ 2 รองจากอุตสหกรรมที่ไม่ได้อยู่ในภาคการเกษตร
จังหวัดกระบี่มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2,942,880 ไร่ เป็นพื้นที่เพื่อการเกษตร 1,948,420 ไร่ หรือร้อยละ 66.21 โดยมีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ 2 ชนิด คือยางพารา และปาล์มน้ำมัน นอกนั้นเป็นพื้นที่ปลูกไม้ผล และพืชผักต่าง ๆ จะเห็นได้ว่าจังหวัดกระบี่มีสัดส่วนการผลิตภาคเกษตรสูงที่สุด ทั้งในเชิงปริมาณผลผลิตและผลผลิตต่อไร่ และมีราคาค่อนข้างดี


เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterที่สำคัญของจังหวัดกระบี่ ได้แก่
1. เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterสกัดน้ำมันปาล์มดิบปัจจุบันจังหวัดกระบี่มีโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม จำนวน 21 โรง กำลังการผลิต 659 ตัน ปาล์มทะลายสด/ชั่วโมง หรือ 9,226 ตัน/วัน (1 วัน คิด 14 ชม.) หรือ 2.76 ล้านตันต่อปี (1 ปี คิด 300 วัน) ผลิตภัณฑ์ ผลพลอยได้ และของเสียหรือกากเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterที่เกิดจากกระบวนการผลิต ได้แก่ น้ำมันปาล์มดิบ (crude palm oil) น้ำมันเมล็ดในปาล์ม (palm kernel oil) ทะลายปาล์มเปล่า (empty bunch) เส้นใย (fiber) กะลา (shell) น้ำเสีย และกากตะกอนน้ำมัน (cake decanter) ซึ่งของเสียที่เกิดเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด (zero waste) เช่น ทะลายปาล์มเปล่า เส้นใย กะลา นำไปเป็นเชื้อเพลิงหม้อไอน้ำ น้ำเสีย นำมาผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อผลิตไฟฟ้า และกากตะกอนน้ำมันนำมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์

2. เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง

2.1 เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterยางแผ่นรมควัน ปัจจุบันมีโรงงาน จำนวน 3 โรง กำลังการผลิต 72,100 ตัน/ปี ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ทั้งหมดส่งออกต่างประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน และยุโรป

2.2 เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterน้ำยางข้น ปัจจุบัน มีโรงงาน จำนวน 4 โรง กำลังการผลิต 102,000 ตัน/ปี ผลพลอยได้ คือ ยางสกิมเครปและยางสกิมบล็อก จำนวน 5,000 ตัน/ปี น้ำยางข้นจะส่งจำหน่ายโรงงานผลิตถุงมือแพทย์และถุงยางอนามัยในต่างจังหวัด ส่วนยางสกิมเครปและยาง สกิมบล็อกส่วนใหญ่จะส่งจำหน่ายต่างประเทศ

2.3 เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterยางแท่ง STR ปัจจุบันมีโรงงานผลิตยางแท่ง STR จำนวน 1 โรง กำลังการผลิต 120,000 ตันต่อปี ยางที่ผลิตได้จะส่งจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อผลิตยางรถยนต์

3. เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterไม้ยางแปรรูป อัด น้ำยาและอบแห้งไม้ ปัจจุบันมีโรงงานที่เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterทะเบียนกับสำนักงานเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterจังหวัดกระบี่ จำนวน 16 โรง แต่มีการประกอบกิจการจริง จำนวน 10 โรงเท่านั้น เนื่องจากปัญหาวัตถุดิบขาดแคลน ไม้ยางพาราท่อนมีราคาสูง
ปาล์มน้ำมัน ในจังหวัดกระบี่มีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันมากที่สุดในประเทศ และมีพื้นที่ปลูกเป็นอันดับ ๔ ของโลก ในจังหวัดกระบี่ มีพื้นที่ปลูก 891,243 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 45.75 ของพื้นที่การเกษตร ผลผลิตต่อไร่ เพิ่มเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterเป็น 3.30 ต้น/ไร่ ในปีพ.ศ. 2553 ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 1.23 จะเห็นได้ว่าศักยภาพในด้านระบบการผลิตของจังหวัดกระบี่สูง ซึ่งส่งผลให้ปริมาณผลผลิตและมูลค่ารวมของปาล์มน้ำมันเพิ่มเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterตามไปด้วย

(ที่มา: ศูนย์เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterกลางจังหวัดกระบี่, สำนักงานจังหวัดกระบี่)

Best Practice Sharing :
ชื่อ: คุณสาวัน ตัน
ตำแหน่ง: ประธานสภาเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterจังหวัดกระบี่
เลขาธิการสภาเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterภาคใต้ กรรมการและผู้จัดการ เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master ไทยอินโด ปาล์มออยล์ แฟคทอรี่ จำกัด

คุณสาวัน ตัน นักเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterหญิงในจังหวัดกระบี่ ได้คลุกคลีอยู่ในแวดวงเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterมายาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterน้ำมันปาล์ม และเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterต่อเนื่อง และได้ริเริ่มนำวัสดุเหลือใช้จากโรงงานเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterน้ำมันปาล์มไปผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในโรงงาน จนกระทั่งปัจจุบันสามารถผลิตเพื่อจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้อีกด้วย ซึ่งนอกจากช่วยลดการนำเข้าพลังงานไฟฟ้าแล้ว ยังเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกในอนาคตได้อีกด้วย

 แนวทางการพัฒนาของเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master ไทยอินโดปาล์มออยล์ แฟคทอรี่ จำกัด ที่ทำให้เติบโตมาจนถึงปัจจุบัน
ก่อนที่จะเป็น เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master ไทยอินโดปาล์มออยล์ แฟคทอรี่ จำกัด เมื่อ 40 ปีที่ผ่านมา เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterมีเพียงโรงไม้ยางเล็กๆ และเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterเป็นผู้จัดหาปาล์ม(ซัพพลายเออร์) ส่งไปให้ลูกค้าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดตรัง เมื่อปี 2539 เป็นช่วงวิกฤต เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterได้ขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ขณะนั้นแต่เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterก็มีความกังวลว่าเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterจะได้สินเชื่อหรือไม่ เพราะเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterต้องปรับโครงสร้างหนี้เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master แต่เมื่อได้เงินมาเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterก็ไม่กล้าใช้เพราะขณะนั้นหลายเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterส่วนใหญ่ขาดสภาพคล่อง แต่ทางเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterก็มีความตั้งใจในการชำระหนี้ เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterได้สร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มและมีพนักงาน 50 กว่าคน ซึ่งเป็นพนักงานที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกระบี่รวมถึงพนักงานที่จบการศึกษาใหม่ซึ่งกำลังมีไฟมาช่วยเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterทำงาน ซึ่งทุกคนก็มีความตั้งใจในหน้าที่การงานของตัวเอง จึงทำให้เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterประสบความสำเร็จมาได้จนถึงปัจจุบัน

 การเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิตให้กับเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterปาล์มน้ำมัน ของเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master
ในช่วงแรกหลังจากที่เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterได้สร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterได้รับการสนับสนุนทางด้านเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterและคำแนะนำจากหน่วยงานของภาครัฐ ขณะนั้นเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterยังขาดความรู้ด้านเครื่องจักร เทคโนโลยี กฎระเบียบต่างๆ ที่เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterจะต้องเกี่ยวข้อง ซึ่งเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterก็ได้เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterไปยังเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterจังหวัด ถ้าเป็นเรื่องของตลาดว่าเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterจะเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterปาล์มน้ำมันให้กับใคร ตลาดของเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterอยู่ที่ไหน เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterก็ได้เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterไปยังสำนักงานพาณิชย์จังหวัด อะไรที่เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterอยากรู้เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterก็ต้องถามกับหน่วยงานเฉพาะทางซึ่งจะทำให้เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterเดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง จนทำให้เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterประสบความสำเร็จได้ระดับหนึ่ง
จากการที่เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterเป็นสมาชิกในหน่วยงานที่สำคัญๆ เช่น สภาเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterแห่งเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master สมาชิกปาล์มน้ำมัน เช่นเดียวกันกับเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterอื่นๆ พวกเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterได้ช่วยกันขับเคลื่อนเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterปาล์มน้ำมัน ซึ่งเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterเป็นการขับเคลื่อนทั้งระบบ โรงงานสกัดปาล์มน้ำมันของเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterมีการแข่งขันที่สูงเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterทั้งด้านคู่แข่งและราคา ซึ่งเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterได้หันมามองการผลิตของโรงงานเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master ซึ่งทำให้เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterเห็นถึงปัญหาของโรงงานปาล์มน้ำมันว่าอยู่ที่ “ของเสีย” ขณะนั้นได้มีเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master เอเซี่ยน น้ำมันปาล์ม จำกัด ซึ่งเป็นเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterแรกที่ผลิตไบโอแก๊ส (ผลิตกระแสไฟฟ้า) และเป็นเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterนำร่องให้กับหลายๆ เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master ในการสร้างรายได้และผลกำไรกลับคืนสู่โรงงาน ในปัจจุบัน จังหวัดกระบี่เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterมีโรงงานปาล์น้ำมันอยู่ 18 โรงงาน ที่สามารถผลิตไฟฟ้าจากของเสียแล้วเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterให้กลับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประมาณ 40% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าในจังหวัดกระบี่

 กลยุทธ์ที่ทำให้เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterประสบความสำเร็จ
การที่เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterเติบโตเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterมาได้ในปัจจุบัน เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterต้องไม่ลืมบุคคลที่อยู่ในเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterหรืออยู่รอบๆ เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterหรือที่โรงงานเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master เช่น พนักงานในเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterไม่ได้โตคนเดียว เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterต้องดูแลบุคคลให้เหมือนคนในครอบครัวและทำงานกันเป็นทีมหรือที่เรียกว่า Team work ปัจจุบันเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterมีพนักงาน 100 กว่าคน รวม ถึงการดูแลคนที่อาศัยอยู่รอบบริเวณโรงงานด้วยเช่นกัน ซึ่งเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterต้องดูแลเอาใจใส่สังคมที่อยู่รอบข้างเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterเหล่านี้เพราะเขามีส่วนผลักดันที่ทำให้เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterของเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterประสบความสำเร็จ

 การแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ในการดำเนินเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterได้พบเจอกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ มากมาย แต่ด้วยเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterปาล์มน้ำมันเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterทำงานกันเป็นระบบทั้งในระดับจังหวัด ส่วนภูมิภาค และระดับประเทศ ถ้าหากผู้ประกอบการในเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterปาล์มน้ำมันประสบปัญหาเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterก็ได้คุยกัน และต้องขอขอบคุณภาครัฐที่ทำให้ผู้ประกอบการในจังหวัดกระบี่ ในระดับขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ที่ทำให้เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterน้ำมันปาล์มเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterมีความเข็มแข็ง
จุดแข็งของผู้ประกอบการปาล์มน้ำมันเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterก็คือ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะเล่าปัญหาของตัวเองและหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterค่อนข้างโชคดีที่มีการร่วมมือกันและทำให้เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterปาล์มน้ำมันเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterของเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterประสบความสำเร็จ นอกจากเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterการผลิตแล้วก็ยังมีส่วนทำให้เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterอื่นๆ ประสบความสำเร็จอีกด้วย ซึ่งจังหวัดกระบี่ถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีเศรษฐกิจหลักคือภาคการเกษตรที่มีรายได้อยู่ในลำดับต้นๆ ของประเทศ

 หากมีผู้ประกอบการ SMEs หรือผู้สนใจที่อยากจะทำเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterปาล์มน้ำมัน คุณสาวัน มีข้อแนะนำอะไรเป็นพิเศษ ต่อผู้ที่จะดำเนินเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterนี้
เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterก็อยากสนับสนุนนักเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterรุ่นใหม่ๆ ไม่ว่าจะดำเนินเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterอะไรก็ตาม อย่าไปมองว่าบุคคลที่ทำเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterเดียวกันกับเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterนั้นเป็นคู่แข่ง เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterจะทำอะไรก็ควรคุยกัน แลกเปลี่ยนความคิดเป็นซึ่งกันและกัน เช่น อาจจะพูดคุยกันเรื่องของทำเลที่ตั้งว่ามีความสะดวกในการขนส่งหรือการเคลื่อนย้ายหรือปล่าว หรือวัตถุดิบที่ได้หากเพาะปลูกในบริเวณแถเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterี้จะดีพอไหม แต่ถ้าคุณทำเองคนเดียวไม่ได้หารือกับคนที่ทำเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterนี้อยู่ก่อนแล้ว คุณอาจจะประสบปัญหาในการดำเนินเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master เช่น คุณต้องหาเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterการผลิตและหาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง ซึ่งอาจทำให้คุณเสียเวลาในการแก้ปัญหาและอาจเพิ่มต้นทุนทางการผลิตให้กับเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterของคุณ ดังนั้นไม่ว่าคุณจะดำเนินเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterอะไรก็ตามเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterควรมาพูดคุยหารือถึงแนวทางในการดำเนินเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master หรือการกำหนดเป้าหมายของเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterร่วมกัน

Focus Group:

• CEO Forum การประชุมระดมสมองในครั้งนี้ ได้มีการหารือถึงประเด็นปัญหาที่เกิดเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterในจังหวัดนครปฐม ซึ่งปัญหาที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ประสบปัญหา ได้แก่

1. ผลกระทบที่เกิดเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterจากการเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterค่าจ้างแรงงาน 300 บาท
จากการปรับค่าจ้างเป็น 300 บาท ผู้ประกอบการแจ้งว่าได้มีการปรับค่าจ้างแรงงานในช่วงปลายปี 2555 มีผลทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterเฉลี่ยประมาณ 15% ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการบางรายปรับเปลี่ยนวิธีการจ้างงานจากรายวัน เป็นรายสัปดาห์ หรือเหมาจ่ายเป็นงานๆ ไป

2. การขาดแคลนแรงงาน
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งเป็นแรงงานในระดับไร้ฝีมือ สถานประกอบการบางแห่งแก้ปัญหาโดยการใช้แรงงานต่างด้าวซึ่งเป็นแรงงานพม่า และกัมพูชาในการแก้ปัญหาเบื้องต้นของผู้ประกอบการคือ พัฒนาแรงงานที่ไร้ฝีมือให้แรงงานมีฝีมือเพื่อที่จะสามารถให้เครื่องจักร หรือเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง รวมถึงการจ้างทำงานนอกเวลา (Over time) เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่ลูกจ้าง
แรงงานที่ผ่านการพัฒนาฝีมือแล้วจะได้รับค่าจ้างในระดับที่สูงกว่าปกติ แต่ก็ประสบปัญหากับการเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterตัวแรงงานภายในระดับจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียงโดยผ่านนายหน้า

3. ความรับผิดชอบของแรงงาน
ผู้ประกอบบางรายแจ้งว่า แรงงานไทยที่เป็นลูกจ้างผลิตให้กับตนเองขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน โดยเฉพาะงานที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ช่างเทคนิค หรือวิศวกร ซึ่งจะหาบุคลลากรมาทดแทนค่อนข้างยาก หากเป็นแรงงานในระดับที่ไร้ฝีมือผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะจ้างแรงงานต่างด้าวซึ่งมีความรับผิดชอบมากกว่า

4. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ผู้ประกอบการบางรายได้มีการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร โดยหันมาใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย หรือเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเพื่อทดแทนแรงงานที่ขาดแคลนและเพื่อคุณภาพและปริมาณการผลิตที่สูงกว่าเดิม เมื่อมีการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรผู้ประกอบการได้ประสบปัญหาด้านการซ่อมแซมหรือปรับปรุงเครื่องจักร เช่น การเปลี่ยนอุปกรณ์หรืออะไหล่ทดแทนของเดิม ซึ่งอุปกรณ์บางประเภทหาทดแทนได้ยาก และการซ่อมแซมในบางครั้งก็จำเป็นต้องหาช่างที่มีประสบการณ์ด้านเครื่องจักรในละแต่ประเภท

5. การแข่งขันจากตลาดต่างประเทศ
ผลิตภัณฑ์บางประเภทของผู้ประกอบการประสบปัญหาจากการแข่งขันจากตลาดต่างประเทศ เช่น เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ ที่ประสบปัญหาจากการแข่งขันด้านราคาโดยเฉพาะจากตลาดจีน จึงทำให้มีการแข่งขันด้านราคาระหว่างผู้ส่งออกในประเทศด้วยกัน และการแข่งขันกันในระดับประเทศ

เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterเอกสาร PDF : คลิก

Tuesday the 2nd. Custom text here

เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master : http://doublecin.com
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.