สรุปประเด็น CEO Forum-Productivity On Tour “โตอย่างมั่นใจ ไปได้ไกล กับผลผลิตที่ยั่งยืน” จ.นครปฐม


 

สรุปประเด็นการประชุมระดมสมองระดับผู้บริหารนัดพิเศษ
Productivity On Tour โตอย่างมั่นใจ ไปได้ไกล กับผลผลิตที่ยั่งยืน
วันพฤหัสบดี 16 พฤษภาคม 2556
ณ ห้องไพลิน โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม
.................................................................................................................

 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterการผลิต (SMI) ร่วมกับ ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจและเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master ธนาคารไทยพาณิชย์ (EIC) จัดสัมมนา Productivity on tour “โตอย่างมั่นใจ ไปด้วยกัน ไปได้ไกล กับผลิตผลที่ยั่งยืน” ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม 

  • วัตถุประสงค์

รับฟังเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master ประเด็นปัญหาของสมาชิก SMEs ในระดับภูมิภาคเพื่อนำไปสู่แนวทางในการแก้ไขปัญหาและเป็นเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterพื้นฐานในการจัดทำเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterต่างๆ ร่วมกับสมาชิก SMEs ในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง

  • CEO Forum (ประชุมระดมสมองระดับผู้บริหารนัดพิเศษ)

มีผู้ประกอบการที่อยู่ในภาคการผลิต การค้า และบริการ ในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียงได้ร่วมประชุมระดมสมองระดับผู้บริหารนัดพิเศษ จำนวน 30 คน เพื่อประชุมหารือถึงประเด็นปัญหาที่เกิดเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterในจังหวัดนครปฐมและแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

  • ประเด็นปัญหาที่พบ

การประชุมระดมสมองในครั้งนี้ ได้มีการหารือถึงประเด็นปัญหาที่เกิดเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterในจังหวัดนครปฐม ซึ่งปัญหาที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ประสบปัญหา ได้แก่


1. ปัญหาแรงงาน
1.1 การขาดแคลนแรงงาน
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterมาเป็นระยะเวลานาน สถานประกอบการบางแห่งแก้ปัญหาโดยการใช้แรงงานต่างด้าว แต่สำหรับในสถานประกอบการที่ใช้เครื่องจักรเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงก็มีความจำเป็นที่จะต้องเป็นแรงงานในประเทศ เนื่องจากจะต้องเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีหรือเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterให้เกิดความชำนาญและเกิดทักษะในการใช้เครื่องจักร
ที่ประชุมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาเบื้องต้น คือ การพัฒนาแรงงานที่ไร้ฝีมือให้แรงงานมีฝีมือ มีทักษะในการทำงาน และให้ค่าตอบแทนแรงงานเพิ่มเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterเมื่อแรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงาน


1.2 มีการเคลื่อนย้ายแรงงาน
เนื่องจากจังหวัดนครปฐมส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterการผลิตซึ่งจำเป็นต้องใช้แรงงานจำนวนมาก จึงทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายกำลังการผลิตในระหว่างเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterเดียวกัน และระหว่างต่างเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master สาเหตุที่ทำให้แรงงานมีการเคลื่อนย้ายแรงงานนั้นมาจาก ความแตกต่างทางด้านอัตราค่าจ้างแรงงาน หากโรงงานเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterให้ผลตอบแทนที่มากกว่าแรงงานก็จะมีการเคลื่อนย้ายไปยังโรงงานนั้น และบางสถานได้มีการโน้มน้าวให้ลูกจ้างที่มีทักษะแรงงานหรือมีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีที่ใกล้เคียงกันให้ไปทำงานยังโรงงานของตัวเอง โดยให้ผลตอบแทนที่มากกว่า โดยซึ่งผู้ประกอบการในจังหวัดนครปฐมได้แจ้งว่าเป็นปัญหาที่เกิดเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterมานาน
ที่ประชุมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาเบื้องต้น คือ การให้ผลตอบแทนให้สอดคล้องตามความเหมาะสม เช่น การทำงานล่วงเวลา (โอ-ที) และการให้ผลตอบแทนตามหลักเกณฑ์ของภาครัฐ


1.3 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สืบเนื่องจากการปรับค่าจ้างเป็น 300 บาท ผู้ประกอบการส่วนใหญ่แจ้งว่าค่าจ้างแรงงานที่ผู้ประกอบการจ่ายค่าตอบแทนให้นั้นมากกว่า 300 บาท และมีการปรับค่าจ้างเพิ่มเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterก่อนที่ภาครัฐจะปรับเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterค่าจ้างแรงงาน
สาเหตุที่ต้องจ่ายค่าจ้างมากกว่า 300 บาท นั้น อันเนื่องมาจากต้องการให้สถานประกอบการของตนดำเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง
สิ่งที่ผู้ประกอบการประสบปัญหา คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ด้วยสาเหตุที่ว่าแรงงานขาดแรงจูงใจในการทำงานที่จะทำงานให้ได้ผลผลิตที่มากเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master มีผู้ประกอบการบางรายปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตโดยปรับเปลี่ยนเครื่องจักรที่ทันสมัยและได้ผลผลิตที่เพิ่มเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master
ที่ประชุมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาเบื้องต้น โดยได้ชี้แจงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกอบการทราบ ได้แก่


1) การใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย เครื่องจักรบางประเภทได้มีการปรับปรุงด้านเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต บางประเภทได้ปรับลดด้านระยะเวลาหรือลดต้นทุนวัตถุดิบ หรือบางประเภทได้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไปควบคู่กับการลดต้นทุน ซึ่งถือได้ว่าเป็นข้อดีของการใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย


2) การปรับปรุงเครื่องจักรการผลิต เช่น การปรับเปลี่ยนระบบหรือการใช้อุปกรณ์บางประเภทที่ให้ประสิทธิภาพการผลิตที่มากกว่า


3) การนำระบบ Lean มาประยุกต์ใช้ในเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต


4) ปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทำงาน เช่น การจ่ายค่าแรงตามชิ้นงาน ซึ่งจะทำให้ได้จำนวนชิ้นงานที่มากเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master


2. ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master “ต้นทุน”
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตของผู้ประกอบการ ซึ่งต้นทุนที่ผู้ประกอบการประสบจะแบ่งออกเป็นส่วน 2 ส่วน คือ 1) ต้นทุนคงที่ เป็นต้นทุนที่เกิดเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterเมื่อผู้ประกอบการมีการปรับเปลี่ยนวิธีหรือกระบวนการผลิต เช่น การปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะขอสินเชื่อกู้ยืมเงินลงทุนจากสถาบันการเงิน ซึ่งจะเป็นต้นทุนที่มีกรอบระยะเวลาให้กับผู้ประกอบการ 2) ต้นทุนผันแปร คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterระหว่างการผลิต โดยส่วนใหญ่เป็นค่าวัตถุดิบและค่าสาธารณูปโภค เช่น ประปา ไฟฟ้า มีผู้ประกอบการแจ้งว่าทางการไฟฟ้าจังหวัดนครปฐมได้มาติดตั้งมิเตอร์ไฟใหม่ให้ ช่วยให้ปรับลดค่าไฟฟ้าลงได้ประมาณ 5% ซึ่งการปรับเปลี่ยนมิเตอร์ไฟใหม่ได้ทำให้ต้นทุนผู้ประกอบการลดลงในภาพรวมต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการที่มากเป็นอันดับ 1 คือ ค่าจ้างแรงงาน, อันดับ 2 คือ ค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร และอันดับ 3 คือ ค่าไฟฟ้า


3. การเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาท
จากการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาทที่แข็งค่าตั้งแต่ต้นปี ทำให้ส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐ การเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาทมีผลต่อการรับคำสั่งเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master (การตกลงราคา) และการแลกเปลี่ยนเงินในมูลค่าของเงินบาทของผู้ประกอบการ ทำให้กำไรและรายได้ที่ผู้ประกอบการได้รับลดลงและมีบางรายที่ประสบกับการขาดทุนจากมูลค่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทแต่ก็จำเป็นต้องแลกเปลี่ยน เนื่องจากจะต้องนำเงินทุนมาใช้จ่ายเพื่อหมุนเวียนในเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterของตนเอง
ที่ประชุมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาเบื้องต้น โดยสถาบัน SMI ได้แจ้งว่าสถาบันได้มีการจัดสัมมนา TFEX ซึ่งเป็นการให้ความรู้ในการจัดการค่าเงินบาทซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการจัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน


4. ความเหมาะสมด้านหลักเกณฑ์ของทางภาครัฐกับลักษณะการผลิตจริงของเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master
ความแตกต่างทางด้านการผลิตของแต่ละเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master กับหลักเกณฑ์หรือข้อบังคับ
เบื้องต้นของทางภาครัฐหรือกฎกระทรวง ผู้ประกอบการเห็นว่าไม่มีความสอดคล้องกับการผลิตจริง อุตสาหกรมการผลิตบางประเภทก็มีความเหมาะสมและควรที่จะปฏิบัติตาม แต่การผลิตบางประเภทก็ไม่เหมาะสม อาทิ แสงสว่างในโรงงาน ผู้ประกอบการได้แจ้งว่าการผลิตของผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นเครื่องจักรและใช้เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterในการควบคุม จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้แสงสว่างตามกฎที่กระทรวงกำหนดซึ่งทำให้เกิดความสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้า อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการได้แจ้งว่าตนได้ปฎิบัติตามกฏเกณฑ์ตามที่รัฐกำหนดไว้


5. การเข้าถึงโครงการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐ
ยังมีผู้ประกอบการอีกบางกลุ่มไม่ได้รับเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterสารการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐ เช่น โครงการฝึกอบรมตามที่หน่วยงานภาครัฐจัดเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต การบริหารการจัดการ ฯลฯ เนื่องมาจากผู้ประกอบการบางรายไม่ได้เป็นสมาชิกหรือไม่เคยเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterกับหน่วยงานของภาครัฐ จึงอาจทำให้สูญเสียโอกาสความสามารถในการพัฒนาหรือยกระดับประสิทธิภาพในการผลิต


6. ขาดทัศนคติที่ดีระหว่างผู้ประกอบการและลูกจ้าง
สถานประกอบการบางแห่งมีความเข้าใจหรือทัศนะคติที่ดีต่อเป้าหมายของการดำเนินกิจการไม่ตรงกันระหว่างผู้ประกอบการและลูกจ้าง โดยผู้ประกอบการมีความต้องการรายรับกำไรสูงสุดและลูกจ้างก็มีความต้องการค่าจ้างสูงสุดเช่นกัน แต่เนื่องด้วยลูกจ้างได้รับค่าจ้างที่ลูกจ้างคิดว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจแล้วและไม่ต้องการทำงานเพิ่มเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master ซึ่งมีผลต่อการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของกิจการ ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาในส่วนอื่นๆ ของกิจการ

จากการประชุมระดมสมองระดับผู้บริหารนัดพิเศษ หรือ CEO Forum ในครั้งนี้ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMI) ภายใต้สภาเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterแห่งเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master และฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจและเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master ธนาคารไทยพาณิชย์ (EIC) ขอขอบคุณผู้ประกอบการที่เข้าร่วมประชุมและให้เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำไปสู่แนวทางในการแก้ไขปัญหาและเป็นเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterพื้นฐานเบื้องต้นในการจัดทำเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterทางวิชาการด้านอื่นๆ ในลำดับต่อไป

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMI)
สภาเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterแห่งเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master

เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterเอกสาร PDF : คลิก

Tuesday the 2nd. Custom text here

เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master : http://doublecin.com
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.