นิยาม SMES

ประเภทกิจการ วิสาหกิจขนาดย่อม วิสาหกิจขนาดกลาง
จำนวนการจ้างงาน มูลค่าสินทรัพย์ถาวร จำนวนการจ้างงาน มูลค่าสินทรัพย์ถาวร
กิจการผลิตเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master ไม่เกิน 50 คน ไม่เกิน 50 ล้านบาท เกินกว่า 50 คน

แต่ไม่เกิน 200 คน

เกินกว่า 50 ล้านบาท

แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท

กิจการให้บริการ ไม่เกิน 50 คน ไม่เกิน 50 ล้านบาท เกินกว่า 50 คน

แต่ไม่เกิน 200 คน

เกินกว่า 50 ล้านบาท

แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท

กิจการค้าส่ง ไม่เกิน 50 คน ไม่เกิน 25 ล้านบาท เกินกว่า 25 คน

แต่ไม่เกิน 50 คน

เกินกว่า 50 ล้านบาท

แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท

กิจการค้าปลีก ไม่เกิน 15 คน ไม่เกิน 30 ล้านบาท เกินกว่า 15 คน

แต่ไม่เกิน 30 คน

เกินกว่า 30 ล้านบาท

แต่ไม่เกิน 60 ล้านบาท


*มูลค่าสินทรัพย์ถาวร : พิจารณาจาก
  • ก. มูลค่าสินทรัพย์ถาวรสุทธิไม่รวมที่ดิน ตามที่ปรากฏในงบการเงินเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterของกิจการที่ได้จัดทำเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterตามเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterว่าด้วยการบัญชี
  • ข. มูลค่าสินทรัพย์ถาวรซึ่งไม่รวมที่ดิน ตามที่ได้รับการประเมินจากสถาบันการเงินหรือเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterที่ปรึกษาทางการเงินที่น่าเชื่อถือ

ในกรณีที่มูลค่าสินทรัพย์ถาวรสุทธิตาม ก. และ ข. ต่างกัน ให้ถือจำนวนที่น้อยกว่าเป็นมูลค่าสินทรัพย์ถาวร
 
ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master (ธพว. หรือ SME BANK)
Tuesday the 2nd. Custom text here

เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master : http://doublecin.com
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.