กลยุทธ์การควบคุมต้นทุนการผลิต SMEs


 

ทำไมเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterต้องลดและควบคุมต้นทุนการผลิต ?

SMEs ในยุคปัจจุบัน ต้องเผชิญกับข้อจำกัดหลายอย่างอันเป็นอุปสรรคปัญหาต่อการดำเนินเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master และเป็นเหตุให้ต้นทุนการผลิตสูงเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master จากหลายๆ ปัจจัย คือ


1. ต้นทุนค่าแรงงานมีแนวโน้มสูงเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master
2. ต้นทุนค่าวัตถุดิบแพงเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterจากการลดค่าเงินบาทกรณีที่ต้องนำวัตถุดิบจากต่างประเทศ
3. ต้นทุนค่าโสหุ้ยโรงงานสูงเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master เช่น ค่าน้ำมัน ค่าน้ำ ค่าไฟที่จะปรับตัวเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterทุกวัน
4. คู่แข่งขันมีมากเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterและทวีความรุนแรงเพิ่มเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master
5. ต้องการลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterที่ผลิต
6. ต้องการผลกำไรมากเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master


ดังนั้น ผู้ประกอบการ SMEs จำเป็นต้องปรับตัว ปรับวิธีการทำเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำลง โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มผลผลิตเพื่อความอยู่รอด

ทั้งนี้ ในการลดต้นทุนการผลิต ผู้ประกอบการมีความจำเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้างในการประกอบเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterต่างๆ ทุกโรงงานต้องการลดต้นทุน ทุกโรงงานต้องการผลิตแล้วเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterได้ดี แต่ในระบบการค้าเสรีไม่ผูกขาด ผู้ลงทุนอาจจะมีมากเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master คู่แข่งเพิ่มเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master ซึ่งเขาสามารถสร้างความแตกต่างในการผลิตเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterดี มีผลกำไรมากเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master โรงงานก็อยู่ได้
ถึงตอนนี้ เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterยังไม่สายที่จะเริ่มต้น หากมีปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิตสูงจะแก้อย่างไร เพื่อจะลดต้นทุนให้ต่ำลง แต่คุณภาพเพิ่มเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master ซึ่งเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ

ปัจจัยในการลดและควบคุมต้นทุนการผลิต ในการผลิตเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master ต้นทุนการผลิตจะสูงหรือต่ำนั้น เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterอยู่กับปัจจัยต่างๆ หลายประการด้วยกัน เช่น 

1. ผู้บริหารต้องมีนโยบาย และโครงการเพื่อลดต้นทุนการผลิตอย่างจริงจังและชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นนโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานระดับสากล เช่น ไอเอสโอ. การสนับสนุนศักยภาพของบุคลากร ฯลฯ หรือทุกเรื่องเพื่อการลดต้น ซึ่งต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
2. สร้างจิตสำนึกพนักงาน ให้มีจิตสำนึกที่ดีต่อโครงการลดต้นทุนการผลิต จึงจะได้รับความร่วมมือและประสบความสำเร็จได้
3. มีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการบริหารจัดการ เนื่องจากหลายโรงงานที่ประสบปัญหาเพราะ โรงงานขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอย่างจริงจัง

ทุกปัจจัยที่กล่าวมามีความสำคัญเท่ากันหมด แต่ถ้าต้องการทำให้สำเร็จ จะต้องมุ่งเน้นคุณภาพการบริหาร ผู้บริหารต้องทำอย่างจริงจัง และต้องมีประสิทธิภาพของการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการผลิตควรกำหนดเป้าหมาย ในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. ประสิทธิภาพการผลิต (output หารด้วย input) คือ ดัชนีชี้วัดใช้เพื่อการเปรียบเทียบ ตัวหนึ่งที่เป็นการชี้วัดว่าประสิทธิภาพการผลิตเป็นอย่างไรในเดือนที่ผ่านมา การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของตัวเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterเองหรือเปรียบเทียบกับโรงงานที่มีลักษณะการดำเนินงานเดียวกันหลักการที่เรียกว่า Bench Marking ทั้งนี้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสามารถทำได้ 5 วิธี คือ

  • output เพิ่มเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master input เท่าเดิม 
  • output เพิ่มเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master input ลดลง 
  • output เพิ่มเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master input เพิ่มน้อยกว่า 
  • output คงที่ inputน้อยลง 
  • output ลดลง input ลดมากกว่า


2. คุณภาพเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterและบริการ ซึ่งทุกองค์กรควรปลูกฝังให้พนักงานมี Quality Mind ถ้าโรงงานไหนควบคุมคุณภาพไม่ได้จะทำให้เกิดความเสียหายมาก ต้องปลูกฝังให้พนักงานทราบว่าเมื่อทำไปแล้วจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตต่อไปอย่างไร

3. การส่งมอบ ต้องส่งมอบตรงเวลาตามที่ลูกค้าต้องการโดยไม่มีปัญหา การวางแผนการผลิตและส่งมอบให้ลูกค้าต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ มิเช่นนั้นจะทำให้เสียระบบการทำงเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master

4. ต้นทุนการผลิต (Cost) ในเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterประเภทเดียวกันแต่ต้นทุนไม่เท่ากัน การลดต้นทุนมิใช่สิ่งที่จะทำให้คุณภาพของเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterลดลงเสมอไป1

5. ความปลอดภัย (Safety Mind) เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพนักงานโดยตรง ซึ่งควรกระทำอย่างยิ่ง เพราะยิ่งเคร่งครัดมากเพียงใด พนักงานก็ปลอดภัยมากเท่านั้น และมีส่วนทำให้ต้นทุนการผลิตลดน้อยลง รวมทั้งสร้างคุณภาพชีวิตให้พนักงานได้

6. ขวัญและกำลังใจ ยิ่งมีความปลอดภัยสูงขวัญและกำลังใจของพนักงานก็ยิ่งสูง และวิธีที่ดีที่สุด คือ การเพิ่มค่าจ้างและเพิ่มสวัสดิการให้กับพนักงาน

7. สิ่งแวดล้อมที่ดีในโรงงาน ถือเป็นสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน ปัจจุบันในโรงงานที่เกี่ยวกับมาตรฐานและจัดการกับสิ่งแวดล้อมได้ดี ถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

8. จรรยาบรรณ (Ethics) เช่น โรงงานผลิตยางรถยนต์เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของยางชนิดนั้นผู้ผลิตต้องยอมรับและปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตเพื่อให้มีความปลอดภัยมากเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterหากโรงงานเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterสามารถปลูกฝังทุกข้อที่กล่าวมาให้กับพนักงานได้สำเร็จ ปัญหาในกระบวนการผลิตจะไม่เกิดเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterโดยเด็ดขาด และสิ่งที่สำคัญที่สุด การผลิตมีประสิทธิภาพสูงเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องในองค์กร

การวิเคราะห์หาข้อบกพร่องภายในองค์กร สามารถพิจารณาได้จากปัจจัยการผลิต หรือ Input ทั้ง 4 ประการด้วยว่ามีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไร และต้องวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของ Output ด้วยว่าเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterและบริการของเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterที่ออกมาลูกค้ายอมรับหรือไม่ การบริการหลังการเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterเป็นอย่างไร เมื่อเกิดปัญหาต้องนำปัญหานั้นมาวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขต่อไป และที่สำคัญควรพิจารณาดูการบริหารจัดการว่าดีหรือยัง เช่น การประสานงานในการทำงานของฝ่ายการตลาดและฝ่ายผลิต ต้องมีการประสานงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

การวิเคราะห์โอกาสทางเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เช่น การวิเคราะห์คู่แข่งขัน ต้องมีการเปรียบเทียบกับคู่แข่งที่อยู่ในเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterเดียวกันที่เรียกว่า Bench Marking เพื่อทำให้ทราบตลาดการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ การวิเคราะห์ลูกค้าว่าทำไมไม่สั่งเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterของจากเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master ทำไมไปสั่งเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterจากต่างประเทศ เป็นต้น เมื่อวิเคราะห์แล้วก็นำมาเปรียบเทียบกับคู่แข่ง (Banch Marking) โดยใช้หลักการคือ

1. รู้เขา รู้เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master
2. ไม่รู้เขา รู้เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master
3. รู้เขา ไม่รู้เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master
4. ไม่รู้เขา ไม่รู้เขา

ความสูญเปล่าในโรงงาน 8 ประการในโรงงานเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master มักจะมีการสูญเปล่าด้วยสาเหตุต่างๆ ดังนี้

1. ความสูญเปล่าจากการผลิตของเสีย (Defects) ให้พิจารณาว่ามีจำนวนมากหรือไม่ เมื่อเก็บเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterแล้วเพิ่มเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterหรือไม่
2. ความสูญเปล่าจากการผลิตเกินความต้องการ (Over production) เกิดจากการเก็บสต๊อกมากเกินไป ซึ่งต้องพิจารณาความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก
3. ความสูญเปล่าจากการรอคอย / ความล่าช้า (Waiting time / delay) เช่น เครื่องจักรเสีย ทำให้พนักงานว่างงาน
4. ความสูญเปล่าจากการเก็บวัสดุคงคลังมากเกินไป (Excessive Inventory) สั่งวัสดุปริมาณมากแต่มีการใช้น้อย ดั้งนั้นการสั่งเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterต้องมีเหตุผลในการสั่งและประหยัด ต้องสั่งตามจำนวน
5. ความสูญเปล่าจากการขนย้ายที่ไม่จำเป็น (Unnecessary Transport) จึงควรมีวิธีการขนย้ายที่เหมาะสมและถูกวิธีหรือไม่ ต้องมีวิธีการที่ดีและจำเป็นต้องขนย้าย
6. ความสูญเปล่าจากกระบวนการผลิตที่ไร้ประสิทธิภาพ (Ineffective Process) โรงงานใหม่ที่ตั้งมาแล้ว มีการลงทุนสูงกว่า เขาสามารถพัฒนาขีดความสามารถทุกเรื่องให้ดีกว่าโรงงานเก่าๆ นักลงทุนใหม่จึงเกิดเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterมาเรื่อยๆพร้อมคู่แข่งของโรงงานเก่า
7. ความสูญเปล่าจากการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็น (Unnecessary motion or action) ความเคลื่อนไหวต่างๆมีส่วนช่วยให้เกิดความเมื่อยล้า ผลผลิตต่ำ จึงเกิดเทคนิคใหม่เรียกว่า Work Study เช่น การออกแบบโต๊ะทำงาน การจัดวางของ ที่ให้ออกแบบสะดวกสบายต่อการทำงาน ซึ่งจะส่งผลให้เพิ่มผลผลิตได้
8. ความสูญเปล่าจากการผลิตและใช้พลังงาน (Energy Wastes)

หลักการลดและควบคุมต้นทุนการผลิต มีหลักการดังนี้

1. จัดตั้งคณะทำงาน เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบ ต้องมีคณะกรรมการในการทำงานทุกอย่าง
2. รณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกและให้การศึกษาอบรมแก่พนักงานทุกระดับ หลังการทำงานต้องปิดไฟ และต้องทำอย่างต่อเนื่อง
3. จัดทำโครงการ/แผนการลดและควบคุมต้นทุนการผลิต พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายและระยะเวลาดำเนินการอย่างชัดเจน เช่น แผนงานลดต้นทุนการใช้พลังงานและมีการกำหนดเป้าหมายด้วย ว่าจะลงจำนวนเท่าไร
4. มีกระบวนการควบคุมที่สมบูรณ์ เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานทุกขั้นตอน

วงจรการควบคุม PDCA (DemingCycle) ต้องมีการดำเนินการไปอย่างต่อเเนื่อง
D (Do) คือ การปฏิบัติวัดผล
C (Check) คือ การตรวจสอบ
A (Action) คือ การปรับปรุงแก้ไขและตั้งมาตรฐานในการทำงานวงจรการควบคุม PDCA (Deming Cycle) ต้องมีการดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง เมื่อเสร็จสิ้นแล้วต้องเริ่มทำใหม่ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยไม่หยุดนิ่ง

แนวคิดในการลดและควบคุมต้นทุนการผลิตสำหรับแนวคิดในการลดและควบคุมต้นทุนการผลิตนั้น จะต้องยึดหลักการคือ

1. ศึกษาวิเคราะห์และสำรวจสถานภาพปัจจุบันของต้นทุนการผลิต ต้นทุนหลัก ๆ คือ แรงงาน วัตถุดิบ โสหุ้ย เมื่อรู้ต้นทุนแล้วทำให้เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterสามารถหาข้อบกพร่องแล้วหาวิธีลดต้นทุน
2. วิเคราะห์และชี้ชัดหาสาเหตุของต้นทุนสูญเปล่าที่เกิดเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterจากการผลิตเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterนั้นๆ ไฟฟ้าใช้มากที่สุดในกระบวนการผลิตในส่วนไหนที่ใช้ไฟฟ้าแล้วสูญเปล่าเป็นจำนวนเท่าไหร่
3. เน้นการลดและควบคุมต้นทุนการผลิตในส่วนของค่าใช้จ่ายที่ไร้ประสิทธิภาพ มีความสูญเปล่าสูงๆ และดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จ
4. ประยุกต์ใช้เทคนิควิศวกรรมเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master (IE Techniques)

เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการในการลดและควบคุมต้นทุนการผลิตเทคนิควิศวกรรมอุตสาหการในการลดและควบคุมต้นทุนการผลิต ประกอบด้วย

1. เทคนิควิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering) V E ต้องดูความสัมพันธ์ของ 3 ตัวแปร คุณค่า หน้าที่การทำงาน ลดต้นทุน (V / F/ C)

2. เทคนิคการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ดำเนินการตามแนวคิดของ มูส มี 6 ขั้นตอน

3. ขั้นตอนการเลือกโครงการหรือเป้าหมาย

4. การรวบรวมเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master

5. การวิเคราะห์หน้าที่การทำงาน

6. สร้างสรรค์ความคิดเพื่อปรับปรุง

7. ประเมินผลความคิด ประเมินถึงความเป็นไปได้

8. ขั้นตอนการพิสูจน์หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านคุณภาพ ประกอบด้วยทุกฝ่าย เช่น /ฝ่ายการตลาดหากลยุทธ์ในการครองตลาด / ฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด / ฝ่ายจัดเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterต้องจัดหาวัตถุดิบให้มีมาตรฐานของวัตถุดิบ / ฝ่ายผลิตแรงงานมีการพัฒนาอบรมอยู่หรือไม่ / ฝ่ายควบคุมคุณภาพต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterเป็นอย่างดีก่อนที่จะถึงมือลูกค้า / ฝ่ายจัดเก็บและส่งเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterเมื่อมีการจัดเก็บคุณภาพของเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterยังคงมีคุณภาพดีเช่นเดิม

9. เทคนิคการวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning & Control)

10. เทคนิคการบริหารวัสดุคงคลัง (Inventory Management) มีการดำเนินการบริหารวัสดุคงคลัง การผลิตดีมีคุณภาพ การเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterต้องดีด้วย ไม่ใช่เพียงแค่เน้นลูกค้าอย่างเดียว 

11. เทคนิคการศึกษางาน (Work Study) หลักการที่จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ Work Smart ไม่ต้องเสียกำลังมากด้วยวิธีการง่ายๆ การศึกษางานจะช่วยได้ โดยจะพิจารณาจากวิธีการทำงานของพนักงานแต่ละคน ว่าทำงานดีเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterโดยใช้เวลาน้อยลง แต่ผลงานมากเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master เทคนิคศึกษางานนี้ช่วยให้นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี เกิดความสำเร็จเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterมา มีทัศนคติที่ดี แก้ไขได้

12. เทคนิคการบริหารงานบำรุงรักษา (Maintainance Management) โรงงานหลายแห่งมีปัญหาเครื่องจักรเสียบ่อย เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterมีวิธีการบำรุงรักษาแบบไหน มีการวางแผนล่วงหน้าหรือไม่ มีวิธีการป้องกันหรือไม่ มีการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องจักรเป็นไปตามคู่มือหรือไม่ คู่มือสำคัญให้เป็นไปตามการซ่อมบำรุง คนที่รับผิดชอบต้องดูแล Fix Time Maintainance เป็นเรื่องสำคัญ Condition Base Maintainance สำคัญเช่นกัน ซึ่งจะไม่ทำให้แผนการผลิตเสียหาย

13. เทคนิคการประหยัดพลังงาน (Energy Saving) เป็นเทคนิคที่สำคัญยิ่ง ในการลดต้นทุน เช่น อาจจะมีการว่าจ้างที่ปรึกษาการประหยัดพลังงาน มาเขียนแผนและมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ บางครั้งอาจจะไม่ต้องลงทุน แต่ใช้จิตสำนึกแทน มีโครงการเพื่อการลดต้นทุนด้วยการประหยัดพลังงานของ SMEs ที่มีงบประมาณอุดหนุนอยู่ ซึ่งควรจะต้องให้ความสนใจเพราะการประหยัดพลังงานเป็นหัวใจหนึ่งที่จะช่วยลดต้นทุนได้เป็นอย่างดี

ที่มา : SMEs 005 กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการลดและควบคุมต้นทุนการผลิต
วิทยากร คุณธีรชัย โรจนพิสุทธิ์ นักวิชาการเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterระดับ 7 กรมส่งเสริมเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master

Tuesday the 2nd. Custom text here

เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master : http://doublecin.com
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.