ลดอัตราภาษีเพื่อความสมดุลและเสมอภาค

ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterมีการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้มาแล้วหลายครั้ง ที่ถือว่าเป็นปรับครั้งใหญ่ที่สุดคือปี 2535 ตรงกับรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน ในครั้งนั้น กรมสรรพากรปรับโครงสร้างภาษีทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีการนำภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้แทนภาษีการค้า พร้อมกับปรับโครงสร้างอัตราภาษีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากอัตราสูงสุด 50% ลดเหลือ 37% ของเงินได้สุทธิ ซึ่งมีผลบังคับใช้มาจนถึงปัจจุบัน

แหล่งเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterจากกรมสรรพากรกล่าวว่า ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการออกแบบโครงสร้างภาษีของไทยในสมัยนั้นคือ นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล อดีตปลัดกระทรวงการคลัง ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนภาษี กรมสรรพากร เหตุผลที่ปรับลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมลงมาเกือบทุกช่วงของเงินได้สุทธิ มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีเงินได้หรือภาษีทางตรง (Income tax) ให้มีความสมดุลและเสมอภาค ซึ่งได้ใช้ต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลาเกือบ 10 ปี

จนกระทั่งมาถึงช่วงปลายปี 2554 รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ประกาศลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก 30% เหลือ 23% ในปี 2555 และจะลดเหลือ 20% ในปี 2556 เหตุผลเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

โครงสร้างภาษีเงินได้ของไทยมี 2 ประเภท คือ 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เก็บจากบุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคลในอัตรา 30% ของรายได้สุทธิ โดยรายได้ของคนกลุ่มนี้ เมื่อเสียภาษีแล้วนำเงินไปใช้ต่อ จะไม่ต้องเสียภาษี เช่น กองมรดกเสียภาษีแล้ว ต่อมายกให้กับทายาท ทายาทไม่ต้องเสียภาษี รวมทั้งเงินได้ของคณะบุคคล หากเสียภาษีแล้ว นำเงินกำไรส่วนที่เหลือไปแบ่งให้คนในคณะบุคคล ก็ไม่ต้องเสียภาษีอีก ถือว่าเป็นหน่วยภาษีที่เล็กที่สุด (Tax entity)

ขณะที่การจัดภาษีเงินได้นิติบุคคลของไทยมี 2 ระดับ คือ 1. เก็บจากกำไรสุทธิ 30% และ 2. เก็บภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10% จากเงินปันผลกำไร ยกตัวอย่าง ก่อนปี 2555 เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterมีกำไรสุทธิ 100 บาท จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล 30 บาท เหลือกำไรสะสม 70 บาท กำไรส่วนที่เหลือนี้กรมสรรพากรประเทศสิงค์โปร์ถือว่าเป็น Tax entity ไม่ต้องเสียภาษีแล้ว แต่กรมสรรพากรไทยยังตามไปเก็บภาษีต่อ เมื่อเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterนำเงินกำไรส่วนที่เหลือ 70 บาท ไปจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10% อีก 7 บาท เป็นระดับที่ 2 รวมแล้วกรมสรรพากรเก็บภาษีเงินได้กัเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterิติบุคคลทั้งหมด (Total income tax) เท่ากับ 37 บาท หรือ 37% ของกำไรสุทธิ สรุป ไม่ว่าจะประกอบเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterในรูปแบบของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็เสียภาษีเท่ากัน

ส่วนผู้ถือหุ้น (Shareholder) เมื่อได้รับเงินปันผลไปแล้ว กรมสรรพากรอนุญาตให้ผู้เสียภาษีเลือกได้ว่าจะยอมให้หัก ณ ที่จ่าย 10% แล้วจบ ไม่ต้องนำมารวมคำนวณเสียภาษีประจำปี หรือจะนำมารวมคำนวณภาษีก็ได้

ทั้งนี้ หลังจากที่รัฐบาลปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือ 23% ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterมีกำไรสุทธิ 100 บาท เสียภาษี 23 บาท เหลือกำไรสะสม 77 บาท นำไปจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นถูกหัก ณ ที่จ่าย 7.7 บาท ผู้ถือหุ้นของเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterมีภาระภาษีโดยรวมลดลงเหลือแค่ 30.7 บาท และตั้งแต่ต้นปี 2556 เป็นต้นไป ภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลงเหลือ 20% ของกำไรสุทธิ ผู้ถือหุ้นของเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterจะมีภาระภาษีลดลงมาเหลือ 28% จากเดิมมีภาระภาษีโดยรวมที่ 37% ปี 2555 ลดลงเหลือ 30.7% และปี 2556 เป็นต้นไป ภาระภาษีลดลงเหลือ 28% อย่างถาวร

 

 

นอกจากนี้ยังมีเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterข้ามชาติที่เข้ามาเปิดกิจการในเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master ก็จะได้รับอานิสงส์จากการปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคลเช่นเดียวกัน เพียงแต่เปลี่ยนจากคำว่า “เงินปันผล” เป็น “จำหน่ายกำไรส่งกลับประเทศ” ตามมาตรา 70 ทวิ กำไรที่ต่างชาติส่งกลับประเทศต้องถูกหักภาษี 10% ทั้งผู้ถือหุ้นของเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterไทยและเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterต่างชาติ จะมีภาระภาษีโดยรวมลดลง

ดังนั้นโครงสร้างอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปัจจุบันสูงสุดอยู่ 37% ขณะที่อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เปลี่ยนไป ปี 2556 จะลดเหลือ 20% แต่ผู้ประกอบการเสียจริงคือ 28% จากโครงสร้างนี้เจ้าหน้าที่สรรพากรชี้ว่าอาจจะมีผลทำให้โครงสร้างการจัดเก็บภาษีของกรมสรพากรเกิดการบิดเบียว เช่น มนุษย์เงินเดือนที่มีเงินได้ตามาตรา 40(1)-(4) หากมีเงินได้สุทธิต่อปีเกิน 1 ล้านบาทเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterไป ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่อัตรา 30-37% สำหรับกลุ่มอาชีพอิสระที่มีเงินได้ตามมาตรา 40(5)-(8) เช่น แพทย์ ทนายความ รับเหมาก่อสร้าง บัญชี เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterพาณิชย์ ทางเลือก 2 ทาง คือ 1. ย้ายฝั่งมาเปิดกิจการในรูปของเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลรวมแล้ว 28% ประหยัดค่าภาษีไป 9% หรือ2. จัดตั้งคณะบุคคลไม่ต้องเสียภาษีในอัตราสูงๆ อาจจะได้เงินภาษีกลับคืนมาด้วย

แหล่งเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterจากกรมสรรพากรกล่าวว่าแนวทางแก้ไขนั้น ประการแรก รัฐบาลจะต้องประกาศนโยบายออกมาให้ชัดเจนว่าจะยังคงดำเนินนโนบายเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตราที่สูงกว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือไม่ หากรัฐบาลไม่ต้องการให้โครงสร้างภาษีเงินได้บิดเบี้ยว ก็ต้องปรับโครงสร้างอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งตรงกับตามแนวคิดของนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ต้องการให้กรมสรรพากรปรับลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพราะมองว่าอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของไทย ยังมีอัตราที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master อาทิ เวียดนาม สิงค์โปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนิเซีย เป็นต้น

ขณะที่นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เสนอให้ปรับเพดานอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมจาก 37% เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterไปเป็น 40% ในระดัเหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterโยบายตอนนี้จึงยังไม่มีความชัดเจน กระทรวงการคลังจึงส่งแผนปรับโครงสร้างภาษีคืนกรมสรรพากรให้กลับไปศึกษาใหม่ 

อ้างอิงจาก : http://thaipublica.org/

Tuesday the 2nd. Custom text here

เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Masterสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เหรียญเกมยิงปลา | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | อาวุธเกมยิงปลา | รวมเกมส์ | แอพ Fishing Master : http://doublecin.com
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.